Nhóm học phần 1

  1. CÐ1: Triết học Mác - Lênin trong thời đại ngày nay
  2. CÐ2: Chủ nghĩa duy vật mácxit với việc xây dựng thế giới quan khoa học cho đội ngũ cán bộ ở nước ta hiện nay
  3. CÐ3: Phép biện chứng duy vật - Phương pháp luận của nhận thức khoa học và hoạt động cải tạo xã hội
  4. CÐ4: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong việc phát triển lý luận ở Việt Nam
  5. CÐ5: Hình thái kinh tế - xã hội và sự phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
  6. CÐ6: Biện chứng giữa kinh tế và chính trị với công cuộc đổi mới ở Việt Nam
  7. CÐ7: Quan hệ giữa giai cấp và dân tộc - những biểu hiện đặc thù ở Việt Nam"
  8. CÐ8: Quan điểm triết học Mác - Lênin về nhà nước và những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng nhà nước Việt Nam hiện nay      "
  9. CÐ9: Quan điểm triết học Mác - Lênin về con người với việc xây dựng con người mới và phát huy nhân tố con người ở Việt Nam
  10. CÐ10: Xây dựng ý thức xã hội mới Việt Nam hiện nay

   Tài liệu ở đây
  1. CÐ1: Khái quát về Kinh tế chính trị Mác - Lênin
  2. CÐ2: Học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác và ý nghĩa thời đại
  3. CÐ3: Lý luận của Lênin về Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và những biểu hiện mới trong chủ nghĩa tư bản ngày nay
  4. CÐ4: Sở hữu và quan hệ lợi ích trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
  5. CÐ5: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
  6. CÐ6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam
   Tài liệu ở đây
  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper