Câu hỏi thảo luận môn Kinh tế Chính Trị Mac-Lênin

   

         

  CÂU HỎI THẢO LUẬN 

  Thảo luận 1:

  1. Từ luận giải mối quan hệ giữa kinh tế chính trị Mác – Lênin với dòng chảy tư tưởng kinh tế của nhân loại, hãy chứng minh bản chất khoa học và cách mạng của kinh tế chính trị Mác-Lênin?
  2. Đồng chí hãy luận giải để phản bác quan điểm cho rằng trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư, rôbốt cũng tạo ra giá trị thặng dư?

   

  Thảo luận 2:

  1. Chứng minh luận điểm của V.I. Lênin: Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự chuẩn bị vật chất đầy đủ nhất cho CNXH?
  2. Chứng minh những xu hướng thống nhất và mâu thuẫn về quan hệ lợi ích trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam? Đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề lợi ích nhóm trong điều kiện phát triển của Việt Nam hiện nay?

  Thảo luận 3:

  1. Chứng minh tính có thể của kinh tế thị trường định hướng XHCN?
  2. Chứng minh quy luật và khả năng hiện thực của quá trình CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam?

    

   

  CÁC NỘI DUNG, CÂU HỎI ÔN TẬP

  Dự thảo các nội dung ôn tập

  1. Vấn đề về cơ sở lý luận của mâu thuẫn giữa hai thuộc tính giá trị và giá trị sử dụng hàng hoá? Ý nghĩa rút ra?
  2. Vấn đề về sự khác nhau giữa tích luỹ nguyên thuỷ với tích luỹ tư bản? Vì sao tỷ suất lợi nhuận có xu hướng giảm xuống nhưng các nhà tư bản không ngừng mở rộng qui mô tích luỹ tư bản?
  3. Vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam? Cần phải làm gì để thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa?
  4. Vấn đề về Sự khác và giống nhau cơ bản giữa các hàng hóa đặc biệt: sức lao động, tiền tệ và tư bản cho vay mang lại lợi tức? Khi nói sức lao động trở thành hàng hoá thì tất yếu dẫn đến bóc lột đúng hay sai? Vì sao?
  5. Vấn đề về: Tại sao cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng là qui luật kinh tế của tăng năng suất lao động? Phân tích ý nghĩa của việc nghiên cứu?
  6. Vấn đề về cơ sở khoa học và thực tiễn của công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức trong thời đại ngày nay? Ý nghĩa của nó đối với Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội?
  7. Vấn đề vềquan niệm: Nhìn vào công thức T – H – T’ ta thấy mâu thuẫn với bản chất của: hàng hóa, giá trị, tiền tệ và bản chất của lưu thông? Phân tích chìa khoá để giải quyết mâu thuẫn đó là gì? Cho ví dụ minh họa?
  8. Vấn đề về cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng là qui luật kinh tế của tăng năng suất lao động? Vấn đề ý nghĩa của việc nghiên cứu?
  9. Vấn đề về cơ sở khoa học và thực tiễn quan điểm sau: Kinh tế thị trường không phải là cái riêng có của chủ nghĩa tư bản, mà là thành tựu phát triển chung của nhân loại. Phân tích ý nghĩa rút ra? Cần làm gì để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam?
  10. Phân tích, Vấn đề về Kinh tế chính trị học Mác-Lênin không nghiên cứu quan hệ sản xuất một cách biệt lập, mà nghiên nó trong mối liên hệ tác động qua lại với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng?
  11. Vấn đề về m siêu ngạch? Vì sao m siêu ngạch là hình thức biến tướng của m tương đối? Ý nghĩa của việc nghiên cứu?
  12. Vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn nền kinh tế tồn tại nhiều thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội? Vị trí, vai trò của các thành phần kinh tế ? Cần làm gì để thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam?
  13. Vấn đề về: thực chất P là m và P’ cũng là hình thái biến tướng từ m’ ? Phân tích ý nghĩa của việc nghiên cứu? Trình bày những nội dung biểu hiện của qui luật tích luỹ tư bản? Phân tích ý nghĩa của việc nghiên cứu?
  14. Vấn đề về tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường Việt Nam? Cần làm gì để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam?
  15. Vấn đề về sự khác nhau cơ bản giữa hai thuộc tính của hàng hoá và hàng hoá sức lao động? Khi nói sức lao động trở thành hàng hoá thì tất yếu dẫn đến bóc lột đúng hay sai? Vì sao?
  16. Phân tích thế nào là gắn công nghiệp hoá, hiện đại hoá với phát triển nền kinh tế tri thức? Cần phải làm gì để tranh thủ cơ hội và vượt qua thách thức trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay?
  17. Phân tích vấn đề: thực chất m là P, m’ là P’? Ý nghĩa của việc nghiên cứu?
  18. Vấn đề về sự giống và khác nhau giữa tích tụ và tập trung tư bản? Ý nghĩa của việc nghiên cứu tích luỹ tư bản làm cho tích tụ và tập trung tư bản ngày càng tăng?
  19. Vấn đề về luận điểm: Mâu thuẫn giữa hai thuộc tính của hàng hóa là mầm mống của khủng hoảng thừa trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa? Phân tích Ý nghĩa rút ra?
  20. Phân tích sự khác nhau giữa tích luỹ nguyên thuỷ với tích luỹ tư bản? Vì sao tỷ suất lợi nhuận có xu hướng giảm xuống nhưng các nhà tư bản không ngừng mở rộng qui mô tích luỹ tư bản?
  21. Vấn đề về đánh giá xu hướng biến đổi và phân tích những yếu tố ảnh hưởng tới tỷ suất giá trị thặng dư và tỷ suất lợi nhuận?
  22. Vấn đề về phân tích “Cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng là qui luật làm tăng năng suất lao động, góp phần tăng qui mô tích lũy tư bản”. Phân tích Ý nghĩa của việc nghiên cứu?
  23. Vấn đề về căn cứ phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến; tư bản sản xuất thành tư bản cố định và tư bản lưu động? Ý nghĩa của việc phân chia? Phân tích Vai trò của từng loại tư bản?
  24. Vấn đề về cơ sở khoa học và thực tiễn quan điểm sau: Kinh tế thị trường không phải là cái riêng có của chủ nghĩa tư bản, mà là thành tựu phát triển chung của nhân loại. Ý nghĩa rút ra? Cần làm gì để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam?
  25. Vấn đề về sự vận động chuyển hóa của qui luật giá trị và qui luật giá trị thặng dư trong các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản.Ý nghĩa rút ra?
  26. Vấn đề về Kết cấu giá trị hàng hóa: W = c + v + m (C.Mác chỉ tính lao động do người công nhân làm thuê tạo ra). Có ý kiến cho rằng, C.Mác đã không công bằng khi không tính tới công quản lý của nhà tư bản khi phân tích quá trình sản xuất giá trị thặng dư. Anh (Chị) cho biết quan điểm của mình về ý kiến trên.
  27. Vấn đề về luận điểm: Mâu thuẫn giữa hai thuộc tính của hàng hóa là mầm mống của khủng hoảng thừa trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa? Về vấn đề Ý nghĩa rút ra?
  28. Vấn đề vềtính tương đồng và khác biệt giữa kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? Cần làm gì để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam?
  29. Vấn đề sở hữu TLSX, quan hệ lợi ích, giải quyết q/hệ lợi ích kinh tế..Nhận thức mới về sở hữu; phân biệt SH toàn dân, sở hữu nhà nước…
  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper